Podmínky soutěží

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽÍCH NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH (DÁLE JEN „PODMÍNKY“)

 

1.    Pořadatel

1.1    Pořadatelem soutěže je společnost RS maso CZ, s.r.o, se sídlem: Rudná, Masarykova 837, PSČ 25219, IČO: 28419294, DIČ: CZ28419294, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140166 (dále jen „Pořadatel“).

2.    Soutěže

2.1    Pořadatel vyhlašuje soutěže prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích, a to na facebookové stránce Řeznictví u Rudolfa (https://www.facebook.com/reznictviurudolfa.cz) a instagramové stránce reznictviurudolfa (https://www.instagram.com/reznictviurudolfa/) (dále jen „Příspěvky“). Soutěže vyhlášené prostřednictvím Příspěvků se v záležitostech, které Příspěvky výslovně neupravují jinak, řídí těmito Podmínkami.

3.    Termín konání soutěží

3.1    Soutěž probíhá vždy v termínu specifikovaném v příslušném Příspěvku (dále jen „Doba konání soutěže“).

4.    Účastníci soutěží

4.1    Soutěží se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Účastníci“), které dosáhly 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce).

4.2    Mezi Účastníky se zařadí každý, kdo v Době konání soutěže správně odpoví na otázku zadanou Pořadatelem v Příspěvku a/nebo splní jiné podmínky stanovené příslušným Příspěvkem pro účast v soutěži.

4.3    Účast v soutěžích není podmíněna žádným nákupem zboží. Účast v soutěžích je zdarma a Účastníkům nevyplývají z účasti v soutěžích žádné finanční ani jiné závazky vůči Pořadateli.

4.4    Každý Účastník se může do příslušné soutěže přihlásit za celou Dobu konání soutěže pouze jednou.

4.5    Soutěží se lze účastnit i pod pseudonymem.

5.    Výherci soutěží

 

5.1    Výherci soutěží se stávají ti Účastníci, kteří jsou (dle pravidel uvedených v příslušném Příspěvku) vylosováni a/nebo vybráni Pořadatelem (dále jen „Výherci“).

5.2    Mezi Výherce budou vždy rozděleny výhry uvedené v příslušném Příspěvku.

5.3    Každý Účastník může v rámci jedné soutěže vyhrát pouze jednou.

5.4    V případě, že se (např. z důvodu uvedení chybného kontaktu) není možno s Výhercem spojit, zaniká jeho nárok na výhru bez nároku na jakoukoli náhradu.

6.    Výhry

6.1    Výhry jsou vždy specifikovány v příslušném Příspěvku.

6.2    Výhercům nevzniká povinnost výhry převzít.

7.    Oznámení o výhře

7.1   Všichni Výherci budou o výhře vždy informováni pod svým soutěžním komentářem Příspěvku, a to do 7 dnů ode dne, kdy budou vylosování a/nebo vybráni Pořadatelem (dále jen „Oznámení o výhře“).

7.2   Neodpoví-li Výherce Pořadateli ve lhůtě 7 dnů ode dne Oznámení o výhře, zaniká jeho nárok na výhru bez nároku na jakoukoliv náhradu.

8.    Vyloučení z účasti v soutěži

8.1    Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto Podmínkám nebo je poruší.

8.2    Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení těch Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že při soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:

a)    použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace,

b)    účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb,

c)    účast jménem třetí osoby bez jejího vědomí.

8.3    Ze soutěže jsou vyloučeni a Účastníky se nemohou stát zaměstnanci Pořadatele a všichni zaměstnanci s nimi spolupracujících agentur a společností a osoby blízké těmto osobám.

8.4    Pokud je ze soutěže vyloučen Účastník, který se stal Vítězem soutěže, zaniká jeho nárok na výhru; v případě, že, že mu již byla poskytnuta, je povinen ji vrátit Pořadateli.

8.5    Zjistí-li nebo bude-li se Pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení těchto Podmínek ze strany Účastníka, je Pořadatel oprávněn tohoto Účastníka bez upozornění vyloučit ze soutěže.

8.6    Rozhodnutí Pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání.

9.    Vyloučení odpovědnosti za škody

9.1    Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových a sociálních sítí a dále pak neodpovídá za škody, které vzniknou Účastníkovi účastí v soutěži, za předpokladu, že se nejedná o úmyslně způsobené škody nebo škody způsobené hrubou nedbalostí.

10.    Všeobecné podmínky

10.1    Soutěže vyhlášené prostřednictvím Příspěvků nejsou žádným způsobem spojeny se společnostmi provozujícími sociální sítě Facebook a Instagram (dále jen „Společnosti“), nejsou jimi organizovány ani podporovány.

10.2    Účastníci poskytují v rámci soutěží své údaje Pořadateli, jako správci stránky Pořadatele na sociálních sítích Facebook a Instagram.

10.3    Informace získané od Účastníků budou použity pouze pro účely příslušné soutěže.

10.4    Za obsah soutěží není odpovědná žádná ze Společností, ale výhradně Pořadatel. Společnosti nejsou v žádném případě jakkoli spojeny s těmito soutěžemi. Jakékoli ručení ze strany Společností je proto zásadně vyloučeno.

10.5    Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

10.6    Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje Účastníků, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi Účastníkem a Pořadatelem, který vznikne účastí Účastníka v soutěži. Jedná se tedy o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas a jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pořadatel bude osobní údaje Účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci příslušné soutěže, dle těchto podmínek:

a)    Zpracovávané osobní údaje: ty, které Účastníci poskytnou v soutěžním komentáři Příspěvku, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, popř. Facebook ID a pseudonym na Facebooku a/nebo Instagramu. Pro případ, že se Účastník stane Výhercem, bude Pořadatel zpracovávat také jejich kontaktní údaje pro účely předání výhry.

b)    Doba zpracovávání: po dobu sedmi dnů od odeslání výhry Pořadatelem.

c)    Účel zpracovávání: realizace soutěže, výběr Výherců, distribuce výher.

d)    Právní základ zpracování: plnění smluvního vztahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

e)    Správce osobních údajů: Pořadatel, příp. 3 osoby (zpracovatelé), které Pořadatel zpracováním na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověří.

f)    Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí Účastníkům následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u Pořadatele uplatnit jakýmkoli způsobem, zejména písemně na adrese sídla Pořadatele (viz bod 1.1 výše) či prostřednictvím e-mailové adresy faltusova@rsmasocz.cz:

•    právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Pořadatel zpracovává;

•    právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;

•    právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

•    právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

•    právo na přenositelnost osobních údajů;

•    právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);

•    V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou Účastníci obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy faltusova@rsmasocz.cz

10.7    Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

10.8    Pořadatel je oprávněn bez náhrady soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit Podmínky.

10.9    Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích. Veškeré výhry, které nebudou převzaty ani náhradním výhercem, propadají Pořadateli. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztráty spojené s dodávkou výher.

Pořadatel neodpovídá za případné vady výher.

10.10    Stížnosti, které se vztahují na průběh soutěže, musí být učiněny nejpozději v průběhu 14 dnů po vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Budou-li tyto stížnosti shledány jako oprávněné, budou řešeny v rámci oddělení Public Relations Pořadatele. Stížnosti učiněné prostřednictvím telefonu nebo stížnosti učiněné mimo termín uvedený v předchozí větě, nebudou brány v úvahu.

10.11    Podmínky se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

10.12    Podmínky jsou k dispozici přímo na facebookové stránce Pořadatele v záložce informace, a pod odkazem https://www.facebook.com/reznictviurudolfa.cz/about_privacy_and_legal_info, a zároveň jsou uloženy v písemné podobě v sídle Pořadatele.