Vítejte

Hledejte s námi velikonočního zajíčka již v únoru a březnu 2022,
a pokud budete mít štěstí, tak vám na začátku dubna přinese odměnu
třeba v podobě půlky pašíka, šunkového selátka, celé šunky od kosti
popřípadě dalších z celkem dvaceti.
A CO PRO TO MUSÍTE UDĚLAT?
JE TO SNADNÉ!
Nakupte v jedné z našich 15 prodejen Řeznictví
u Rudolfa minimálně za 500 Kč.
Zaregistrujte se na níže uvedeném formuláři.
Losování proběhne ve dnech 7. a 8. dubna 2022.

Výhry

4. Balení pražské šunky | 5. Balení šunky Haničky | 6. Šiška šunkového salámu
| 7. Šiška krušnohorského salámu | 8. Šiška turistického salámu
| 9. Šiška vysočiny | 10. Šiška loveckého salámu | 11. Balení lovecké klobásy
s pepřem | 12. Balení škubni si | 13. Kozomínská Vepřovka | 14. Balení
vesnické klobásy | 15. Balení paprikové klobásy | 16. Balení pálivé klobásy
| 17. Balení Rudolfovy klobásy | 18. Sádlo vanička | 19. Balení Zlatých
škvarků | 20. Šunkové vajíčko

Registrace & Pravidla

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„Velká velikonoční soutěž“

POŘADATEL SOUTĚŽE
RS maso CZ, s.r.o., Masarykova 837/123, 252 19 Rudná, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 140166 (dále jen „Pořadatel“).

MÍSTO SOUTĚŽE
Řeznictví u Rudolfa – provozovna Písek, Pražská 286/54, 397 01 Písek
Řeznictví u Rudolfa – provozovna Suchdol, Kamýcká 1077, 160 00 Praha 6
Řeznictví u Rudolfa – provozovna Petřiny, Čílova 304/9, 162 00 Praha 6
Řeznictví u Rudolfa – provozovna Malešice, Počernická 524/64, 110 00 Praha 10
Řeznictví u Rudolfa – provozovna Roztoky, Jana Palacha 506, 525 63 Roztoky u Prahy
Řeznictví u Rudolfa – provozovna Kralupy, Palackého náměstí 103/10, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Řeznictví u Rudolfa – provozovna Hůrka, Hennigsdorfská 1037, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Řeznictví u Rudolfa – provozovna Kladno, Dělnická 257, 272 01 Kladno
Řeznictví u Rudolfa – provozovna Sítná, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno
Řeznictví u Rudolfa – provozovna Louny, Česká 156, 440 01 Louny
Řeznictví u Rudolfa – provozovna Lovosice, 8. května 21, 434 01 Lovosice
Řeznictví u Rudolfa – provozovna Litvínov, Náměstí Míru 2149, 436 01 Litvínov
Řeznictví u Rudolfa – provozovna U hodin, S. K. Neumanna 1058, 436 01 Litvínov
Řeznictví u Rudolfa – provozovna Jirkov, Náměstí Eduarda Beneše 17, 436 01 Jirkov
Řeznictví u Rudolfa – provozovna Chomutov, Březenecká 4799, 430 04 Chomutov
(dále jen „Místo konání soutěže“)

NÁZEV SOUTĚŽE
„Velká velikonoční soutěž“ (Dále jen „Soutěž“)

DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v období od 1. 2. 2022 00:00:00 hod. do 31. 3. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání soutěže“).

1. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.

Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že splní veškeré podmínky pro účast v Soutěži stanovené těmito pravidly a
v době jejího konání provede alespoň jednu platnou soutěžní registraci (dále jen „Soutěžící“).

2. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY

Za soutěžní výrobky se pro účely této Soutěže považují veškeré výrobky zakoupené v jakékoliv pobočce Řeznictví u Rudolfa.

3. NÁKUP A REGISTRACE DO SOUTĚŽE

3.1. NÁKUP

Soutěžící učiní v libovolném maloobchodu v místě konání soutěže nákup v minimální hodnotě 500 Kč. Nákup Soutěžních výrobků je možné provést nejpozději do konce Doby konání soutěže.
Soutěžící je povinen uschovat si:
 Soutěžící kupón s kódem.
 Veškeré účtenky prokazující nákup (se kterými se zúčastnil Soutěže), a to až do okamžiku vypořádání výher v Soutěži. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání Soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály účtenek o zaplacení z elektronické pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu.

V případě vylosování bude Soutěžící vyzván k doložení jak originálů účtenek tak soutěžících kupónů. Soutěžní kupóny, jakožto i účtenky prokazující uskutečnění nákupu musí být čitelné – pokud Soutěžící uvedené nedoloží, nestane se výhercem a veškeré jeho soutěžní registrace budou ze Soutěže vyřazeny. Na jeho místo poté nastupuje náhradní výherce, tento postup bude opakován max. 101× (viz dále). Pokud tímto postupem nedojde k určení výherce v Soutěži, výhra propadá Pořadateli Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

3.2. REGISTRACE NA SOUTĚŽNÍM WEBU

Po provedení nákupu Soutěžící navštíví v Době konání soutěže internetové stránky www.reznictviurudolfa.cz (dále jen „Soutěžní web“), kde provede registraci do soutěže.

Soutěžící provede soutěžní registraci (resp. zaregistruje pod svými kontaktními údaji konkrétní Soutěžní kód) prostřednictvím registračního formuláře umístěného na Soutěžním webu, do kterého zadá:
1. jméno, příjmení, telefonní číslo (na mobilní telefon) nebo platnou e-mailovou adresu,
2. soutěžní kód (tzn., pro registraci do Soutěže je nutné vždy zakoupit zboží v minimální hodnotě 500Kč).
3. Následně, pro úspěšné dokončení registrace Soutěžící
a) potvrdí, že se seznámil s pravidly této Soutěže, vyjadřuje s nimi dobrovolně svůj výslovný souhlas a zavazuje se je dodržovat a potvrdí, že je osobou starší 18 let;
b) dobrovolně vyjádří zaškrtnutím příslušného políčka svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel vedení Soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení Soutěže, kontrolu Soutěže a předání výhry podle čl. 5. těchto pravidel, resp. Přílohy č. 1 pravidel (Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že tento souhlas neudělí, nebude moci být zařazen do Soutěže); a prostřednictvím tlačítka
„Odeslat“ odešle takto řádně vyplněný registrační formulář Technickému správci Soutěže.
c) Soutěžící bude rovněž moci (v rámci kompletace registračního formuláře), v případě svého zájmu, udělit zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely podle čl. 5. těchto pravidel, resp. Přílohy č. 2 těchto pravidel.

Okamžikem doručení řádně vyplněného registračního formuláře Technickému správci Soutěže (obsahujícího validní, v Soutěži dříve nepoužitého Soutěžního kódu) je Soutěžícímu do tohoto formuláře zadaný Soutěžní kód registrovaný do Soutěže (dále jen „Soutěžní registrace“). O úspěšné Soutěžní registraci je Soutěžící informován zprávou zobrazenou na obrazovce zařízení, ze kterého Soutěžní registraci provedl.

Každý Soutěžní kód obsahuje unikátní kombinaci znaků, kterou je možné pro účast v Soutěži (Soutěžní registraci) použít pouze jednou. Opakovaný pokus o nahrání téhož Soutěžního kódu není technicky možný – v případě, kdy je při pokusu o registraci do soutěže uveden neexistující, nebo již registrovaný Soutěžní kód, nebude tento kód do soutěže zařazen.

Každý jednotlivý Soutěžící se smí Soutěže zúčastnit pouze s platnou e-mailovou adresou nebo telefonním číslem. Opakovaná účast v Soutěži je podmíněna vždy novou Soutěžní registrací, tzn. dalšího nákupu a řádnou registrací.


4. VÝHRY A ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

4.1. VÝHRY V SOUTĚŽI

Do Soutěže jsou vloženy následující výhry:

1. Vepřová půlka
2. Šunka od kosti (uzená kýta s kostí)
3. Šunkové selátko
4. Balení pražské šunky
5. Balení šunky Haničky
6. Šiška šunkového salámu
7. Šiška krušnohorského salámu
8. Šiška turistického salámu
9. Šiška vysočiny
10. Šiška loveckého salámu
11. Balení lovecké klobásy s pepřem
12. Balení Škubni si
13. Kozomínská vepřovka
14. Balení vesnické klobásy
15. Balení paprikové klobásy
16. Balení pálivé klobásy
17. Balení Rudolfovy klobásy
18. Sádlo vanička
19. Balení Zlatých škvarků
20. Šunkové vajíčko

- Výhry do Soutěže vkládá Pořadatel Soutěže.
- V případě smrti výherce přechází právo čerpat výhru na jeho dědice.
- Výhru není možné převést na jinou osobu, převedení je možné pouze v případě úmrtí výherce,
v ostatních případech možné není. (dále jako „Výhra“)
Svou účastí v Soutěži Soutěžící uděluje výslovný souhlas k pořízení a šíření (Pořadatelem nebo jím určenou osobou) fotografií a videa (dále též společně jako „Záznam“) zachycujících osobu Soutěžícího včetně všech dalších projevů osobní povahy v rámci oficiálního předávání Výhry. Souhlas se poskytuje ode dne pořízení Záznamu, v neomezeném územním a časovém rozsahu, v neomezeném množství (počtu) užití a ke všem způsobům užití a šíření. Pořadatel, resp. jím určená osoba, je oprávněn Záznamy zachycující osobu Soutěžícího včetně všech dalších projevů osobní povahy doplňovat, měnit, zpracovávat, zkracovat, zužovat, přepracovávat atp., a to sám nebo prostřednictvím třetích stran, a to jakýmkoliv způsobem a bez jakýchkoliv omezení. Pořadatel je oprávněn uvedený souhlas (v uvedeném rozsahu) dále udělit třetím osobám. Uvedený souhlas Soutěžící uděluje bezúplatně. Soutěžící se zavazuje uvedená oprávnění Pořadatele písemně potvrdit
v předávacím protokolu k Výhře.

V případě, že bude v rámci Soutěže učiněno méně platných Soutěžních registrací, než je Výher vložených do Soutěže, popř. nebude možné Výhru udělit z jiných relevantních důvodů (v souladu s těmito pravidly), propadá Výhra Pořadateli, který rozhodne o jejich dalším užití.

4.2. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE

Výherce bude určen losováním provedeným elektronickým systémem. Losování proběhne ve dne 7. 4. a 8. 4. 2022, a to tak, že bude ze všech v Době konání Soutěže učiněných platných Soutěžních registrací vylosováno 20 Soutěžních registrací s tím, že Soutěžící, kteří tuto Soutěžní registraci učinili, se v případě splnění všech podmínek Soutěže stanou Výherci v Soutěži. V případě, že by si původně vylosovaný Soutěžící Výhru nepřevzal či nesplnil jiné podmínky Soutěže dle těchto pravidel (dále jen jako „Losování“), bude následně losován výherce další z platných zaslaných registrací.

Vylosovaný Soutěžící je o svém vylosování informován následující den po provedení Losování, a to prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. V případě nepřevzetí výhry do 14 dnů od obeznámení výherce bude pořadatel soutěže losovat výherce dalšího.

Výhra bude oficiálně předána v termínu a na místě na území České republiky dohodnutém s Výhercem, oproti podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí předávacího protokolu a podmínkou předání Výhry je i souhlas Výherce s pořizováním a šířením zvukových a obrazových záznamů z předání Výhry.


1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHY

Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na soutěžních stránkách www.reznictviurudolfa.cz/soutez uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail nebo telefonní číslo Pořadateli, jakožto správci osobních údajů, a to pro účel vedení Soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení Soutěže, kontrolu Soutěže a předání Výhry podle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí těchto pravidel. Soutěžící zároveň zaškrtnutím příslušného políčka souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou Organizátor. Souhlas je možné kdykoli odvolat písemně na adrese sídla společnosti či prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@rsmasocz.cz. Odvoláním svého souhlasu však soutěžící ztrácí nárok na Výhru.

Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle Přílohy č. 2, která je nedílnou součástí těchto pravidel, a to na dobu 2 let, popř. do odvolání souhlasu. Souhlas je možné kdykoli odvolat písemně na adrese sídla společnosti či prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@rsmasocz.cz.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel Soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, první písmeno příjmení a název provozovny, kde nakupoval Soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce se poskytuje ode dne pořízení záznamu bez časového omezení.


2. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Vícenásobná účast v Soutěži je možná vždy jen s novou Soutěžní registrací a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti.

Výměna Výhry, jakož i vymáhání účasti v Soutěži či Výhry právní cestou, není možná.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato osoba ze Soutěže bez náhrady vyloučena.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení Soutěžních registrací, Výherních zpráv, odpovědí na Výherní zprávy, Výher, jakožto i jakékoliv jiné technické problémy souvisejících s přenosem dat elektronickými prostředky.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách týkajících se pravidel Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Výhru v Soutěži není možné reklamovat, veškeré případné námitky je nutné uplatnit přímo u Pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou Dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde budou po celou dobu Soutěže umístěna jediná platná a úplná pravidla.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí a/nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti dobrým mravům či pravidlům této Soutěže ze strany takového Soutěžícího nebo některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému Soutěžícímu k účasti v Soutěži, popř. zisku Výhry v Soutěži. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. V případě jakýchkoliv námitek či tvrzení Soutěžícího a leží důkazní břemeno na Soutěžícím.

Pořadatel neodpovídají za škody, které Soutěžícímu vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním Výhry.

Úplné znění pravidel je k dispozici na www.reznictviurudolfa.cz/soutez. Dotazy je možné směrovat na e-mail info@rsmasocz.cz nebo na Facebookovou stránku www.facebook.com/reznictviurudolfa.cz/.


V Kozomíně dne 31. 1. 2022